Файлын сан
НҮҮР ХУДАСРУУ БУЦАХ
Бүлэг
Сүүлд нэмэгдсэн файлууд :
Файлын нэр
Хэн
Огноо
Нэмэлт тайлбар
1 Tech_Card_ЗТХ_ний_үлдэгдэл_хүчдэл_хэмжих.pdf Super User 2021-12-02 ЗТХ - ий үлдэгдэл хүчдэл хэмжих ШЛЦ Г.Цогцэцэг
2 Tech.Card_Rele PLZ, PLZM.pdf Super User 2021-12-02 Цахилгаан соронзон реле ПЛЗ(У), (ПЛЗМУ) ШЛЦ Г.Цогцэцэг
3 Tech.Card_Rele PLZS.pdf Super User 2021-12-02 Цахилгаан соронзон реле ПЛЗС ШЛЦ Г.Цогцэцэг
4 Tech.Card_Rele REL.pdf Super User 2021-12-02 Цахилгаан соронзон реле РЭЛ ШЛЦ Г.Цогцэцэг
5 tech.card_rele_2A_220.pdf Super User 2021-12-02 Цахилгаан соронзон реле 2А-220 (2A-220M) ШЛЦ Г.Цогцэцэг
6 Tech.Card_АИР хөдөлгүүр.PDF Super User 2021-12-02 Цахилгаан хөдөлгүүр АИР ШЛЦ Г.Цогцэцэг
7 Tech.Card_Сумын шуп шалгах.PDF Super User 2021-12-02 Сумын щупийг шалгах ШЛЦ Г.Цогцэцэг
8 Tech.Card_Хоёр утаст гал хамгаалагч.PDF Super User 2021-12-02 Хоёр утаст гал хамгаалагч ШЛЦ Г.Цогцэцэг
9 Tech.Card_ШУ01 шунтийг шалгах.pdf Super User 2021-12-02 Ш-01М маягийн шунтийг шалгах ШЛЦ Г.Цогцэцэг
10 Tech.Card_Rele O.pdf Super User 2021-12-02 Цахилгаан соронзон реле О2, ОЛ2 ШЛЦ Г.Цогцэцэг
11 Tech_Card_Цагны_төрлийн_граммометр_тохируулах.pdf Super User 2021-12-02 Цагны төрлийн граммометр Г10-60, Г50-300 ШЛЦ Г.Цогцэцэг
12 Tech_Card_ШУ01_006_маягийн_гүйдлийн_шунт.pdf Super User 2021-12-02 ШУ-01-006 (ШУ-01-006Р) ШУ-01-006ИР маягийн гүйдлийн шунт ШЛЦ Г.Цогцэцэг
13 TETRA_MD1000 zaavar.pdf Super User 2021-12-02 Радио холбооны тетра систем MD-1000 радио модем ШЛР Х.Батболд
14 TETRA_MDD-300 zaavar.pdf Super User 2021-12-02 Радио холбооны тетра систем MDD-300 суурин радио станц ШЛР Х.Батболд
15 TETRA_MDT-400 zaavar.pdf Super User 2021-12-02 Радио холбооны тетра систем MDT-400 зөөврийн радио станц ШЛР Х.Батболд
16 TETRA_T5000 zaavar.pdf Super User 2021-12-02 Радио холбооны тетра систем T-5000 зөөврийн радио станц ШЛР Х.Батболд
17 TETRA_T8000 zaavar.pdf Super User 2021-12-02 Радио холбооны тетра систем T-8000 гар радио станц ШЛР Х.Батболд
18 Tech.Card_Rele N.pdf Super User 2021-12-02 Цахилгаан соронзон реле Н ШЛЦ Г.Цогцэцэг
19 Tech.Card_Rele D.pdf Super User 2021-12-02 Цахилгаан соронзон реле Д ШЛЦ Г.Цогцэцэг
20 Tech.Card_Rele A2, C2, C5.pdf Super User 2021-12-02 Цахилгаан соронзон реле 2А, 2С, С5 ШЛЦ Г.Цогцэцэг
21 Tech.Card_Rele 2O.pdf Super User 2021-12-02 Цахилгаан соронзон реле 2О, 2ОБ, 2ОВ, 2ОВБ, 2ОЛ, 2ОЛБ ШЛЦ Г.Цогцэцэг